★Oslávte 6 rokov Jaspravim.sk a odleťte si do 6-tich destinácií★

Ahojte Jaspraváci,

už je to 6 rokov, čo začal fungovať náš portál a my sme vytvorili priestor pre predaj a nákup služieb ponúkaných online. Vďaka vašim výnimočným schopnostiam, nápadom a vynaliezavosti sa portál Jaspravim.sk rozrastal a my máme veľkú radosť, že sme sa stali súčasťou vašich mnohých pracovných úspechov.

Práca online počas šiestich rokoch prešla výraznými zmenami a byť freelancerom už dávno neznamená sedieť doma za počítačom a pracovať do neskorých nočných hodín, pretože ten budík o 11:30 skutočne nezazvonil.  Pracovať online znamená slobodu, možnosť rozhodnúť sa, kedy je vhodná chvíľa na tvorivú činnosť a kedy je čas vypnúť a nechať všetko ležať bokom. Freelancing umožňuje vykonávať prácu v obľúbenej kaviarni,
v parku počas prvých slnečných dní, či otvoriť notebook na chalupe, keď počasie nepraje outdoorovým aktivitám. Aj vy si môžete všetky tieto výhody naplno užívať a vytvárať si vďaka Jaspravim.sk priestor na vlastnú realizáciu a slobodnejší a rozmanitejší život.

Keďže cestovanie nám pomáha rozšíriť si obzory, načerpať novú energiu a predovšetkým praje práci online, rozhodli sme sa osláviť naše narodeniny vyhlásením
súťaže 6 rokov, 6 destinácii o letenky do šiestich najobľúbenejších európskych hlavných miest. Počas šiestich nasledujúcich týždňov budeme vždy v pondelok vyhlasovať súťaž
o letenku do novej destinácie pre všetkých zaregistrovaných užívateľov portálu Jaspravim.sk. Preto sledujte pravidelne náš Facebook a nezmeškajte súťaž o letenky, ktorá sa spúšťa 16.10.2017.
Každý týždeň počas 6 týždňov budeme súťažiť o 1 letenku pre 1 osobu do 1 destinácie.
Presné podmienky súťaže nájdete nižšie v blogu.

Do tých naj destinácií vás odvezie cestovateľský profesionál, portál Superletuška, ktorý ročne prepraví po celom svete viac ako 1,5 milióna cestujúcich. Ponorte sa do tajov najvýznamnejších európskych miest a staňte sa aj vy na chvíľu digitálnymi nomádmi. Možno v jednej z našich šiestich destinácii nájdete svoje nové pracovné útočisko 🙂

Hneď na začiatok vám predstavíme prvú súťažnú destináciu – aby ste sa mali na čo tešiť – s bohatou históriou, tisíckami pamiatok a nespočetným množstvom kúzelných uličiek.
Do súťate o letenku do večného mesta, ako sa Rím často prezýva, sa môžete zapojiť od 16.10.2017 na našom Facebook-u. (sledujte, aby vám to neuniklo).

Čo podľa Superletušky stojí za to vidieť v Ríme?

FORO TRAIANO S TRŽNICOU – oficiálne prvý obchodný dom a chronologicky posledný
z cisárskych fór. Budete mať históriu priamo na dlani!

GALÉRIA BORGHESE – jedna z najkrajších galérií sa rozpína na Piazza Popolo a nájdete
v nej tých najpovolanejších velikánov – diela Raffaela Santiho, Caravaggia, Leonarda da Vinci, Tiziana a ďalších.

VÝHĽAD Z PAMÄTNÍKU VITTORIANO – odmena pre všetkých – vyjdite výťahom až
na samý vrchol pamätníka a vychutnajte si úchvatný pohľad na celý Rím.

Kde v Ríme stojí za to jesť a piť? 

ŠTVRŤ TRASTAVERE – Romantické zákutia a živé uličky plné malých krčmičiek lákajú
na posedenie. Navyše sa tu podáva tá naozaj „najpravejšia talianska“ kuchyňa!

TESTACCIO MARKET (Via Beniamino Franklin)
Hlasné trhovisko plné jedla, vôní a talianskeho prekrikovania. Miesto stvorené pre nákup darčekov pre blízkych.

PIZZARIUM (Via della Meloria, 43)
Trendy podnik, ktorý údajne servíruje najlepšiu pizzu v meste. Zájdite si teda tiež vyskúšať ten svoj kúsok!

 

 

 

 

 

 

 

 


Všeobecné podmienky súťaže „6 rokov, 6 destinácií“ 
(ďalej ako “VPS”),

Spoločnosť GAMI5, s.r.o., Panenská 13, 81103 Bratislava, IČO: 46442995, prevádzkovateľ portálu www.jaspravim.sk (ďalej len „usporiadateľ“) organizuje v spolupráci so spoločnosťou ASIANA, spol. s.r.o., Velflíkova 8, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 49704362, prevádzkovateľ portálu www.superletuska.sk (ďalej len partner), v termíne od 16.10.2017 do 26.11.2017 na území Slovenskej republiky súťaže o letenky s názvom
„6 rokov, 6 destinácií“, (ďalej iba ako „súťaž“).

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k právnym úkonom; fyzická osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorej bola obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom či bola spôsobilosti k právnym úkonom zbavená môže byť účastníkom iba v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo iného oprávneného zástupcu. Účastník musí mať adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a v čase konania súťaže musí splniť podmienky pre zapojenie sa do súťaže. Do súťaže budú zahrnutí iba uživatelia, ktorí majú na svojich FB profiloch vyplnené plné meno (nicky, a aliasy budú zo súťaže vylúčené).

Súťaž prebieha na Facebooku a FB stránke jaspravim . Pričom každý týždeň bude vyhlásená súťaž o 1 letenku do inej destinácie. Súťažné úlohy budú zverejnené vždy v pondelok v začínajúcom súťažnom týždni Zapojením sa do súťaže bezvýhradne súhlasí aj s VPS a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Účastník sa môže do súťaže každý týždeň zapojiť len jedenkrát. V prípade, že daný výherca už bol v niektorom zo súťažných kôl vyžrebovaný ako výherca letenky do súťažnej destinácie, nemôže sa už zúčastniť súťaže v ďalšom súťažnom kole. Na každú súťažnú otázku je vždy iba jedna správna odpoveď. Žrebovať sa bude náhodným výberom spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili súťažné podmienky v danom súťažnom kole, vyhlásené v danom týždni spravidla v nedeľu.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a partnera súťaže, rodinní príslušníci týchto zamestnancov. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťažiach, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Výhrou v súťaži je jedna spiatočná letenka pre 1 osobu. Podľa termínu súťaženia je to letenka do jednej z týchto destinácií: Barcelona, Londýn, Rím, Paríž, Sofia, Berlín. Odletové letisko je Bratislava (BTS), Viedeň (VIE), Praha (PRG) alebo Budapešť (BUD), pričom bude bližšie určené usporiadateľom pred zakúpením a vystavením letenky podľa aktuálneho letového poriadku. Výherca bude o výhre informovaný a kontaktovaný usporiadateľom a údaje o výhercovi budú následne odovzdané na spracovanie partnerovi súťaže. Letenka musí byť vystavená partnerom súťaže tak, aby bol dátum letu späť na letenke najneskôr v roku 2018. Letenka musí byť vystavená v ekonomickej triede leteckého dopravcu. Výhercom budú ponúknuté alternatívy dátumov usporiadateľom súťaže, pričom konkrétny dátum odletu musí byť potvrdený do 7 dní po oznámení možných termínov vycestovania.

Letenka obsahuje príručnú batožinu. Pokiaľ má výherca záujem o batožinu do podpalubia, je potrebné ju zakúpiť podľa podmienok konkrétneho leteckého dopravcu. Vystavená letenka je nemeniteľná.  Výhru nie je možné vymeniť za finančné prostriedky.

Usporiadateľ ani partner nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhry, ktoré neboli spôsobené jeho zavineným konaním, resp. opomenutím. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Usporiadateľ ani partner nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s doručením, uplatnením, resp. využitím výhry. Usporiadateľ ani partner nezodpovedajú za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej neboli upovedomení, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu – kuriéra. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ a partner si vyhradzujú právo súťaže kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodu kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom účastník nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Túto možnosť usporiadateľ a partner uplatnia najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka, môžu usporiadateľ a partner od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ aj partner sú oprávnení bez náhrady pozmeniť alebo upraviť VPS. VPS môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažami, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ ani partner v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťažiach alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia na strane usporiadateľa či partnera. Okrem toho usporiadateľ ani partner nezodpovedajú za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení VPS rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ s partnerom vyhradzujú právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu trvania súťaže a po jej skončení. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.

Účastník prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dáva usporiadateľovi aj partnerovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka (meno, priezvisko, e-mail), ako aj so spracovaním ďalších dodatočných údajov potrebných za účelom realizácie súťaže, a tiež po ich skončení, ako je adresa pre doručenie výhry, dátum narodenia a iné. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka. Osobné údaje môžu byť pre účely doručenia výhier poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam. V zmysle §11  z.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Účastník súhlasí najmä s tým, aby usporiadateľ, alebo partner sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, kombinovala a preskupovala. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu piatich rokov odo dňa jeho získania, t.j. odo dňa zapojenia sa do súťaže, pokiaľ účastník nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa.

Zapojením do súťaže udeľuje účastník súťaže taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (napríklad odosielanie newslettra, e-mailov o novinkách a pod.). Pre tento účel spracúva usporiadateľ a partner len osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže účastník kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu usporiadateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje účastníka na marketingové účely budú spracúvané po dobu 5 rokov od ich poskytnutia. Usporiadateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Účastník tiež súhlasí, že usporiadateľ aj partner sú oprávnení bezplatne zverejniť výhercu uverejnením jeho mena a priezviska resp. plného nicku ( vo forme meno a priezvisko) na sociálnej sieti Facebook portálov jaspravim.sk a superletuška.sk, na ich webových doménach a v ďalších propagačných materiáloch.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

Na základe písomnej žiadosti môže účastník od usporiadateľa a partnera žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje účastníka spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; zoznam osobných údajov, ktoré sú o účastníkovi predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Účastník môže na základe písomnej žiadosti u usporiadateľa namietať voči: spracúvaniu osobných údajov účastníka, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov účastníka na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového portálu www.jaspravim.sk www.superletuska.sk môže usporiadateľ a partner ukladať na zariadení účastníka malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si portál môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetové portály usporiadateľa aj partnera používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení účastníka a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového portálu. Účastník môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude účastník pri opakovanej návšteve internetového portálu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového portálu nemusia byť funkčné.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Komentáre sú uzavreté.