Dôležité zmeny pre živnostníkov (SZČO) v roku 2024.

V januári každého roka dochádza k niekoľkým zmenám v oblasti platieb odvodov, predovšetkým však ide o zmenu sumy. V roku 2024 sa sadzba zdravotného poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvýšila o 1 percentuálny bod, konkrétne z 14 % na 15 % (vypočítava sa z vymeriavacieho základu odvodeného z údajov v daňovom priznaní dane z príjmov danej fyzickej osoby). Prejdime si teda novými sumami.

V súčasnom januári 2024 platia väčšina živnostníkov a ostatných SZČO odvody dozadu ešte za december 2023, s lehotou do najneskôr 8.1.2024.

Zmeny sa týkajú až platieb za január 2024, ktoré majú splatnosť do 8.2.2024.

Zdravotné odvody 2024:

  1. SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu roka 2022 a platili zdravotné odvody vo výške zákonného minima 84,77 EUR – toto mesačné minimum sa teraz zvyšuje na 97,80 EUR.
  2. SZČO, ktoré podnikajú dlhšie a v lete alebo na jeseň 2023 dostali ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (s prípadným nedoplatkom alebo preplatkom) za rok 2022, platia od januára 2024 nové vypočítané odvody – presne v sume uvedenej v ročnom zúčtovaní. Je možné, že ide o rovnakú sumu, no odporúča sa to skontrolovať. Ide o posledné číslo v poslednej tabuľke zložitého PDF s názvom „Detail výpočtu ročného zúčtovania poistného“.
  3. SZČO, ktoré začali podnikať v roku 2023 popri zamestnaní, štúdiu, materskej dovolenke alebo dôchodku, postupujú rovnako ako predtým. Buď neplatili preddavky (ako živnostníci popri) v priebehu roka 2023, a teda ich neplatia aj naďalej, alebo ich platili dobrovoľne a pokračujú v tejto výške. Ak však podnikali v roku 2022 a v roku 2023 dostali ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, platia od januára 2024 presne tú novú sumu, ktorú im tento doklad oznamuje.

Ak vám vypočítaná výška nevyhovuje a viete, že v roku 2024 zaplatíte zdravotnej poisťovni celkovo menej, než je súčet vašich mesačných preddavkov, požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o zníženie preddavkov. Niekedy to môže fungovať.

Ak ste naozaj len SZČO (teda bez kombinácie so štúdiom, materskou dovolenkou, zamestnaním alebo dôchodkom), ktoré začalo alebo len začne podnikať v roku 2024, platia iba mesačné minimum 97,80 EUR (do januára 2025). SZČO, ktoré začali podnikať v roku 2023 popri iných aktivitách, platia preddavky buď v žiadnej alebo dobrovoľnej výške. Áno, ak ste SZČO „popri“, odvody platíte často nižšie ako „čistý“ SZČO. Prejdite si rozdiely.

Najbližším dianím bude ročné zúčtovanie zdravotného poistenia ešte za rok 2023, ktoré zdravotná poisťovňa doručí živnostníkom v lete alebo na jeseň 2024. Ak vám poisťovňa vypočíta celkové ročné odvody vyššie ako súčet preddavkov zaplatených počas roka 2023, poisťovňa vám vyrubí nedoplatok.

Sociálne odvody 2024:

  1. SZČO, ktoré v roku 2023 platili odvody do Sociálnej poisťovne vo výške zákonného minima 200,72 EUR – toto mesačné minimum sa teraz zvyšuje na 216,13 EUR. Rovnakým spôsobom ako zdravotné poistenie sa musia zaplatiť do 8.2.2024.
  2. SZČO, ktoré v roku 2023 platili odvody do Sociálnej poisťovne vyššie ako zákonné minimum – pokračujú v rovnakej výške, nič sa im nemení. Ich odvody budú znovu posudzované alebo prepočítavané až v júli alebo októbri 2024, v závislosti od toho, či podajú daňové priznanie k dani z príjmov za 2023 v základnom termíne v marci 2024 alebo v predĺženom termíne (t.j. v júni alebo septembri 2024).
  3. SZČO, ktoré začali podnikať v priebehu roku 2023, neplatia sociálne odvody. Rozhodnutie o tom, či ich majú platiť alebo nie, sa prejaví až po prvé daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v júli/októbri 2024.
  1. SZČO, ktoré začali alebo začnú podnikať v priebehu roku 2024, rovnako neplatia sociálne odvody. Ich povinnosť platiť odvody sa objaví až v júli/októbri 2025. Máte teda dosť času 🙂

Pre istotu, uvádzame, že v rámci kategórie „SZČO – samostatne zárobkovo činné osoby“ sa nachádzajú nielen živnostníci, ale aj mnohé iné fyzické osoby pracujúce na voľnej nohe. Sem patria autori, výkonní umelci a iné profesie, ktoré podnikajú bez zápisu v živnostenskom registri, napríklad advokáti, notári, sprostredkovatelia, znalci alebo tlmočníci.

Väčšina z týchto osôb platí odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne podľa uvedených pravidiel. Konkrétne ide o SZČO s tzv. aktívnymi príjmami, teda príjmami podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Uvedené sumy a termíny sa netýkajú SZČO s pasívnymi príjmami, napríklad autorskými licenčnými odmenami za použitie autorských diel (§ 6 ods. 4) alebo nájmom za prenájom nehnuteľností bez iných než základných funkcií spojených s prenájmom (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Platí to aj pre autorov, ktorých autorská odmena bola zdanená zrážkovou daňou z príjmov. Hoci tieto osoby sú v konečnom dôsledku poistené zdravotne, pravidlá pre nich platia inak.

Komentáre sú uzavreté.